AL1

Hiylə, məkr, yalan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qırmızı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Görsün mən dəlinin indi gücünü,

Boyansın əndamı al qana, gəlsin!..

                               (“Koroğlu ilə Dəli Həsən”)

                         *

Əyləşibdi Çənlibelin elində,

Deyil işlərində naşı Koroğlu.

Misri qılınc həmayıldi belində

Geyər hər vaxt al-qumaşı Koroğlu.

                               (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

AQUŞKA
AL DİL

Значение слова в других словарях