ALBATROSS

n zool. albatros (dəniz quşu)

ALBANIAN
ALBESCENT