ALIEN

alien1

n 1. əcnəbi, xarici, yabançı; resident ~ ölkədə yaşayan əcnəbi / xarici; 2. dönük adam, cəmiyyətdən qovulmuş adam

alien2

adj 1. xarici, yadelli; əcnəbi; yad, özgə, yabançı; ~ soil yad / özgə torpaq; ~ tongue xarici / yabançı dil; ~ word xarici / özgə / yabançı / yad söz; 2. xas / aid olmayan, yad; Vanity is alien to his nature Şöhrətpərəstlik onun təbiətinə xas deyil / yaddır; ~ to his nature onun təbiətinə aid / xas olmayan; 3. bədxah, qeyri-səmimi

ALIBI
ALIENABILITY