ALMAS

Qiymətli daş // təşbeh kimi işlədilir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Almasdan qılıncdır, poladdan yeyə,

Çeynərəm dəmiri, üflərəm göyə,

Olaram çərxəki, düşərəm ögə,

İstə, Təkəlidən dəlilər gəlsin!..

                      (Əndəlib Qaracadaği “Şeirlər məcmuəsi”)

ALMAQ
ALMAZ

Digər lüğətlərdə