ANALİZ

ANALİZ – SİNTEZ Analiz mürəkkəb dil bütövlüyünün onu təşkil edən ünsürlərə ayrılmasıdır. Sintez təhlil prosesində hasil olmuş ayrı-ayrı ünsürlər arasındakı əlaqəni müəyyənetmə və onlardan ümumi nəticə çıxarma üsuludur.

AMANSIZ
ANARXİYA

Значение слова в других словарях