ANARU

O biri, o tərəf, əks tərəf. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AMADƏ
ANCILAYIN