Anoforik əvəzliklər

mətndə semantik münasibətlərin valentliyi kimi də şərh oluna bilər. Əvəzlik mətndə təkrarı qabardan və fərqləndirən elementlərdən biridir.
Annotasiyanın strukturu
Antonimlər lüğəti