ANTİTEZİS

\[yun.\] fəlsəfi məntiqdə inkişaf prosesində əsas müddəanın inkarı; tezisə qarşı qoyulan müddəa. Antitezis Hegel triadasının ünsürlərindən biridir. Bax: triada – tezis, antitezis, sintez. Tezis irəli sürülən müddəadırsa, antitezis bu iddianın qarşı-sına irəli sürülən fikir, iddiadır.
ANTİSİPASİYA
ANTROPOGENEZ

Значение слова в других словарях