ANTROPOMORFİZM

\[yun. Anthropos – insan, morphe – forma\] – insana xas olan xassə və xususiyyətlərin xarici təbiət qüvvələrinə köçürülməsi və bunların uydurma əfsanəvi varlıqlara \[allahlara, ruhlara və s.\] aid edilməsi. Termin olaraq antroporfizmə uyğundur. Ən əski dinlərdən müasir səmavi din-lərə qədər gəlib çatmışdır.
ANTROPOMORFİZM
ANTROPOSOFİYA

Значение слова в других словарях