APARMAQ

Almaq və barmaq (getmək) sözlərindən əmələ gəlib. Sonra konta­mi­na­siya (latınca “qarışmaq” deməkdir) yolu ilə albar kəlməsi apar formasına dü­şüb. Gətir sözü də gəldir kimi olub. Bakı dialektində indi də “götür gəl” (gəltir) deyirlər. 

ANTROPOSFER
APARTEİD

Значение слова в других словарях