APODEYTİKA

\[yun. Apodeiktikos\] – qəti sübut olunan şey, mütləq səhih biliyi ifadə etmək üçün anlayış. Yunan dilindən dili-mizə hərfi tərcümədə inandırıcı mənasına uyğun gəlir.
APEYRON
APOLOGETİKA