APOLOGETİKA

\[yun. Apologetikos -  πολογία – müdafiə edən\] – teologiyanın bir sahəsi. Termin öz başlanğıcını qədim yu-nancadan götürmüşdür. Lakin daha sonralar apologetiklər xristi-anlıqda da mövcud olmuşlar və indi bu termin daha çox xristian-lıqda müdafiə mövqeyindən çıxış edənlər kimi bir anlam qazan-mışdır.
APODEYTİKA
APORİA