APPARITION

n 1. qarabasma, kabus, vahimə; horrible / fantastic ~ dəhşətli / fantastik kabus; The apparition vanished Kabus qeyb oldu; 2. görünmə, zühur olma; the sudden ~ of a dark figure qara bir vücudun qəfildən qaranlıqda zühur olması

APPARENTLY
APPARITIONAL