APPERSEPSİYA

\[lat. ad-doğru, perseptio qavrayış\] – hər bir yeni qavrayışın insanın əvvəlki həyat təcrübəsindən və qavrayış anında onun psixi vəziyyətindən asılılığı.
APOSTERİORİ
APRİORİ