AQINDILI

Axar, çoşqun axan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AQINÇI
AQMAQ