ARALIQ

I. i. interval, space, span; middle, midst; ~da qalmaq to be* neglected; to be* homeless / shelterless

II. s. inter mediate, intervening; Aralıq dənizi Mediterranean Sea; ~ adamı bax ara düzəldən; ~ sözü hearsay, rumour; gossip, tittle-tattle; (qərəzli) piece of scandal; ~ stansiyası way station; aralığa söz atmaq to digress (from), to wander from the subject / from the point; O, aralığa qəflətən söz atdı Suddenly he / she dis gressed from his / her subject; aralığa almaq to surround (d.), to gather round (d.); Onlar müəllimi aralığa aldılar They gathered round the teacher

ARALI
ARAM

Digər lüğətlərdə