ARBITRARILY

adv 1. (kefi) istədiyi kimi, özbaşına, sərbəst; 2. despot kimi, despotcasına

ARBITRAMENT
ARBITRARINESS