ARXAİZM

ARXAİZM – NEOLOGİZM Köhnəlmiş və ya dildən çıxmış söz və ya ifadələr arxaizm, dildə əmələ gəlmiş yeni söz və ya köhnə sözün almış olduğu yeni məna neologizm adlanır.

ARXAİK
ARXALI

Значение слова в других словарях