ASCRIBE

v 1. aid etmək, istinad etmək, ayağına yazmaq, adına çıxmaq; to ~ a quality to smb. keyfiyyəti bir kəsə aid etmək / bir kəsin ayağına yazmaq; This play is sometimes ascribed to Shakespeare Bu pyes bəzən Şekspirin adına yazılır; No one knows who wrote this poem, but it is usually ascribed to Vagif Heç kəs bilmir, bu şeri kim yazıb, lakin adətən onu Vaqifin adına çıxırlar; 2. hesab etmək; Her death was ascribed to poison Onun zəhərdən öldüyünü zənn edirlər

ASCORBIC ACID
ASCRIPTION