AXIR ƏRƏB

Axur (mal-qaraya ot tökülən qurum). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AXIR-BAŞI
AXITRILMAQ