Слово AÇAR в азербайджанcко-английском словаре.

I. i.
1. (həm müst., həm də məc.) key;
2. məc. clue; tapmacanın açarı clue to a puzzle; qapının açarı the key of the door; seyf açarı safe key; saatın açarı key of clock; sirrin açarı key to a mistery; siyasi vəziyyətin açarı key to a political situation qayka açarı; amer. wrench 1) ucu açıq açar open-ended spanner; 2) yaylı açar (yəni həcmi dəyişdirilə bilən) adjustable spanner; 3) sonu girdə açar ring spanner; açar salmaq to try a key to open a door with another key; problemin həlli üçün açar a key to the problem

II. s. key; açar yeri keyhole; açar qabı key-case; key-ring

← ACMAQ

f. to feel* / to grow* hungry; d.d.