Слово BAB в азербайджанcко-английском словаре.

i. equal; ~ olmaq / gəlmək to be* equal (to); sənə bab ola bilməz He is not your egual

← BAA

nid. (interjection expressing surprise, wonder, amazement, delight, etc.

Həmin söz digər lüğətlərdə: