Azərbaycanca-rusca lüğət

Cəmi – 68882, məqalələr «ÖL» – 117
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ÖD ÖG ÖK ÖL ÖM ÖN ÖP ÖR ÖS ÖT ÖV ÖY ÖZ
 

ÖLÇDÜRMƏ

сущ. от глаг. ölçdürmək

ÖLÇDÜRMƏK

глаг. понуд. kimə nəyi заставить, просить кого измерить что (определить меркой величину чего-л.
ətraflı

ÖLÇDÜRTMƏ

сущ. от глаг. ölçdürtmək

ÖLÇDÜRTMƏK

глаг. см. ölçdürmək

ÖLÇMƏ

I сущ. от глаг. ölçmək 1. измерение (определение какой-л. меры величины чего-л.
ətraflı

ÖLÇMƏK

глаг. 1. мерить, измерять, измерить (определить величину, количество чего-л.
ətraflı

ÖLÇÜ

I сущ. 1. мера: 1) единица измерения. Uzunluq ölçüləri меры длины, həcm ölçüləri меры объёма, çəki ölçüləri меры веса, tutum ölçüsü мера ёмкости, fiziki kəmiyyətlərin ölçüləri меры физических величин, xətti ölçülər линейные меры, kvadrat ölçüləri квадратные меры, kub ölçüləri кубические меры, etalon ölçü эталонная мера 2) перен.
ətraflı

ÖLÇÜ-BİÇİ

сущ. 1. размер, величина. Müxtəlif ölçü-biçidə разной величины 2.
ətraflı

ÖLÇÜB-BİÇMƏ

сущ. от глаг. ölçüb-biçmək

ÖLÇÜB-BİÇMƏK

глаг. 1. сняв мерку, кроить 2. перен. обдумывать, обдумать, взвешивать, взвесить, продумывать, продумать что-л.
ətraflı

ÖLÇÜCÜ

I прил. измерительный, мерильный. Ölçücü cihazlar измерительные приборы II сущ.
ətraflı

ÖLÇÜCÜLÜK

сущ. должность, работа мерильщика, обмерщика

ÖLÇÜLMƏ

сущ. от глаг. ölçülmək: 1. измерение. Dərinliyin ölçülməsi измерение глубины, hündürlüyün ölçülməsi измерение высоты, təzyiqin ölçülməsi измерение давления, məsafənin ölçülməsi измерение расстояния, sürətin ölçülməsi измерение скорости, həcmin ölçülməsi измерение объёма, müqavimətin ölçülməsi измерение сопротивления, tutumun ölçülməsi измерение ёмкости, sıxlığın ölçülməsi измерение плотности, xətanın ölçülməsi измерение погрешности, tezliyin ölçülməsi измерение частоты 2.
ətraflı

ÖLÇÜLMƏK

глаг. 1. измеряться, быть измеренным: 1) определяться какой-л.
ətraflı

ÖLÇÜLMƏZ

прил. см. ölçüyəgəlməz

ÖLÇÜLMƏZLİK

сущ. см. ölçüyəgəlməzlik

ÖLÇÜLÜ

прил. 1. мерный, с мерой, с меркой. Ölçülü qablar мерная посуда 2.
ətraflı

ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMİŞ

прил. обдуманный, продуманный, взвешенный

ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏ

сущ. от глаг. ölçülüb-biçilmək, продумывание, обдумывание, взвешивание

ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏK

прил. обдумываться, быть обдуманным, продумываться, быть продуманным, взвешиваться, быть взвешенным.
ətraflı

ÖLÇÜLƏBİLMƏ

сущ. измеримость, измеряемость (способность измеряться, поддаваться измерению)

ÖLÇÜLƏBİLMƏYƏN

прил. см. ölçüyəgəlməyən; неизмеримый, очень большой, значительный по величине, размеру

ÖLÇÜLƏBİLƏN

прил. см. ölçülən; измеримый (поддающийся измерению)

ÖLÇÜLƏN

прил. 1. измеримый (поддающийся измерению). мат. Ölçülən kəmiyyət измеримая величина, ölçülən funksiya измеримая функция, ölçülən çoxluq измеримое множество 2.
ətraflı

ÖLÇÜM

сущ. мера, мерило, мерка. Keyfiyyətin ölçümü мерило качества

ÖLÇÜSÜZ

прил. 1. безмерный (не поддающийся измерению, неизмеримый). Ölçüsüz (hədsiz) qəzəb безмерный гнев, ölçüsüz (hədsiz) sevinc безмерная радость, ölçüsüz (hədsiz) məhəbbət безмерная любовь 2.
ətraflı

ÖLÇÜSÜZ-BİÇİMSİZ

прил. 1. необдуманный, опрометчивый. Ölçüsüz-biçimsiz hərəkət необдуманный поступок 2. бесформенный

ÖLÇÜSÜZLÜK

сущ. 1. безмерность, неизмеримость 2. безразмерность

ÖLÇÜYƏGƏLMƏMƏZLİK

сущ. см. ölçüyəgəlməzlik

ÖLÇÜYƏGƏLMƏYƏN

прил. 1. см. ölçüyəgəlməz 2. неизмеримый (не поддающийся измерению). Ölçüyəgəlməyən fərq неизмеримая разница