Azərbaycanca-rusca lüğət

Cəmi – 68882, məqalələr «Ü» – 673

Ü

– двадцать девятая буква азербайджанского алфавита, обозначающая переднеязычный, губной, закрытый гласный звук

ÜÇ

I числ. три: 1. число 3. Üç dəfə üç трижды три 2. количество три.
ətraflı

ÜÇ-DÖRD

числ. неопр. три-четыре. Üç-dörd gün qalıb осталось три-четыре дня, üç-dörd saat gözlədim три-четыре часа ждал, üç-dörd kilometr три-четыре километра; üç-dörd günlüyə gedirəm еду на три-четыре дня, üç-dörd günə qayıdaram вернусь через три-четыре дня

ÜÇ-ÜÇ

нареч. по три, по трое. Üç-üç gəzişirlər прогуливаются по трое, üç-üç almaq покупать по три, üç-üç paylamaq раздавать по три

ÜÇ…

тре …, трёх … (первая составная часть сложных слов, обозначающая: 1) имеющий три одинаковых признака предмета.
ətraflı

ÜÇAÇILAN

прил. см. üçatılan

ÜÇADAMLIQ

прил. рассчитанный, предназначенный на троих. Üçadamlıq palata палата на троих

ÜÇAKTLI

прил. трёхактный. Üçaktlı tamaşa трехактный спектакль

ÜÇARŞINLIQ

прил. трёхаршинный. Üçarşınlıq quyu трёхаршинный колодец

ÜÇARVADLI

сущ. троежёнец (тот, кто одновременно состоит в браке с тремя женщинами)

ÜÇARVADLILIQ

сущ. троежёнство (состояние в браке одновременно с тремя женщинами)

ÜÇATILAN

сущ. трёхзарядный. Üçatılan tüfəng трехзарядная винтовка

ÜÇATLI

сущ. тройка (экипаж с запряжёнными в него тремя лошадьми)

ÜÇATOMLU

прил. трёхатомный

ÜÇAYAQ

I сущ. треножник (подставка или столик на трех ножках); тренога II прил. треногий, трёхногий. Üçayaq stol треногий стол

ÜÇAYAQLI

прил. треногий, трехногий

ÜÇAYLIQ

прил. трёхмесячный: 1. продолжающийся три месяца. Üçaylıq ezamiyyət трехмесячная командировка 2.
ətraflı

ÜÇBARMAQ

прил. см. üçbarmaqlı

ÜÇBARMAQLI

прил. 1. трёхпалый (с тремя пальцами на руке или ноге) 2. трёхзубчатый. Üçbarmaqlı yaba трёхзубчатые вилы

ÜÇBAŞLI

прил. трёхглавый, треглавый. Üçbaşlı əjdaha треглавый змей

ÜÇBİR

нареч. по три, по трое. Qonaqlar bağda икибир, üçbir gəzirdilər гости гуляли в саду по двое, по трое

ÜÇBLOKLU

прил. трёхблочный (состоящий из трёх блоков). Üçbloklu bina трёхблочное здание

ÜÇBUCAQ

сущ. треугольник: 1. геометрическая фигура, ограниченная тремя пересекающимися прямыми, образующими три внутренних угла.
ətraflı

ÜÇBUCAQLI

I прил. треугольный, трёхугольный II см. üçbucaq

ÜÇBƏNDLİ

прил. 1. трёхстрофный. Üçbəndli şeir трёхстрофное стихотворение 2. трёхзвенный

ÜÇCİLDLİ

прил. трёхтомный. Üçcildli roman трехтомный роман, üçcildli “Rusca-azərbaycanca lüğət” трёхтомный “Русско-азербайджанский словарь”

ÜÇCİLDLİK

сущ. трёхтомник (произведение или собрание сочинений в трёх томах). S. Vurğunun üçcildliyi трехтомник С. Вургуна

ÜÇCƏ

числ. всего три. Üçcə kəlmə всего три слова, üçcə yaşı var ему всего три года

ÜÇCƏRGƏLİ

прил. трёхрядный: 1. образующий три ряда; в три ряда. Üçcərgəli tikiş трёхрядный шов 2.
ətraflı

ÜÇÇARXLI

прил. трёхколёсный. Üççarxlı velosiped трехколёсный велосипед.