Слово ABI FARS в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Açıq-göy, mavirəngli.

Al-yaşıl, abı sarı,

Bənövüş qara, qırmızı,

Alasan, geydirəsən

Həmişə yara qırmızı.

         (“Bəhram-Gülxəndan”)

← ABDAR

Bax: abidar.

ABİ-HƏYAT →

Əfsanəyə görə, zülmətdə olan bir çeşmənin suyu, dirilik suyu. Abi-həyat kimi daim axarsan, Haqqın ca