Слово ACALMAQ в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Acmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğluyam, acalmışam

Xotkarlardan bac almışam,

Deməginən qocalmışam,

Hələ ki, Babay-Əmirəm.

                 (“Koroğlu ilə Bolu bəy”) (“Bolu–Şamaxı”)

Qeyd: Digər variantlarda 1-ci misra: “Koroğluyam, öc almışam”, “Koroğluyam uc almışam” kimidir.

← ABİDAR FARS

1. Sulu, şirəli. 2. Məcazi mənada: mənalı, təsirli, gözəl ifadəli. 3. Məcazi mənada: möhkəm və iti.

ACIMAQ →

Acıqlanmaq; hirslənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)