Слово AĞAC в словаре лексики азербайджанских дастанов.

6-7 kilometrə bərabər uzunluq ölçüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Yeddi ağacdan yeddi ağaca bir qaraltı görcək baxmışam, seçmişəm, quldur, qaçaq olduğunu bilən kimi karvanı götürüb yolu azdırmışam. (“Koroğlunun Bayazid səfəri”)

*

Qıratımın halı gərək

Əşrəfidən nalı gərək,

Yetmiş ağac yolu gərək,

Dərə, təpə düz olaydı.

                                    (“Həmzənin Qıratı aparmağı”) (“Həmzə–Bozalqanlı”)

*

Koroğlu qaladan bir ağac uzaqlaşdıqdan sonra dayanıb Nigar xanımın yolunu gözləməyə başladı. (Paris nüsxəsi, beşinci məclis)

← AĞA

Ata; böyük qardaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞAMƏT →

Toydan bir neçə gün qabaq qız evinə aparılan qoyun, un, meyvə və s. kimi şeylər. (“Koroğlu” dastanın