Слово OQÇUĞAZ в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Kiçik ox, gözəl ox. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

← OQÇI

Oxçu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

OQIMAQ →

Oxumaq, dua etmək, dua oxumaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)