Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində AηRI sözün mənası.

(Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz)
bax aηarı . – A çovan, aηrıya itin qabağına dur, atdılar keşsin (Şəmkir)
← ANNAX

(Şəmkir) qanacaq, mərifət. – Onda heş annax, mərifət nişanı yoxdu

AηRI-BƏRİ →

(Tovuz) bax aηarı – bəri. – Uşaxlara bir az aηrı-bəri almışam