Слово ABASE в англо-азербайджанском словаре.

v hörmətdən salmaq; alçaltmaq; to ~ oneself özünü hörmətdən salmaq / alçaltmaq

← ABANDONED

adj 1. atılmış, tərk edilmiş; 2.

ABASEMENT →

n alçaltma, hörmətdən salma