Слово ABASHED в англо-азербайджанском словаре.

adj xəcalət çəkmiş, pərt olmuş; She. wasn’t a bit abashed at / by this O bundan zərrə qədər də xəcalət çəkmədi

← ABASH

v utandırmaq, pərt etmək; karıxdırmaq

ABASHMENT →

n utanma, sıxılma, karıxma; xəcalət