Слово ABATE в англо-азербайджанском словаре.

v
1. zəiflətmək; kütləşdirmək; to ~ the pain ağrını zəiflətmək / kütləşdirmək;
2. endirmək, aşağı salmaq; to ~ of / from the price qiyməti endirmək / aşağı salmaq;
3. zəifləmək (tufan, epidemiya və s. haq.); The storm has abated Tufan zəifləyib

← ABASHMENT

n utanma, sıxılma, karıxma; xəcalət

ABATEMENT →

n zəifləmə, azalma; yumşalma; ~ of a storm tufanın zəifləməsi / azalması