Слово ABATEMENT в англо-азербайджанском словаре.

n zəifləmə, azalma; yumşalma; ~ of a storm tufanın zəifləməsi / azalması

← ABATE

v 1. zəiflətmək; kütləşdirmək; to ~ the pain ağrını zəiflətmək / kütləşdirmək; 2.

ABBEY →

n 1. monastır; 2. top. i.