Слово ABBREVİATOR в англо-азербайджанском словаре.

n qısaldan / ixtisar edən adam

← ABBREVİATİON

n 1. ixtisar, qısaltma, ixtisar etmə; 2.

ABC →

ABC n 1. əlifba; 2. əlifba kitabı; 3.