Слово QUADRUPLE в англо-азербайджанском словаре.

v
1. dörd dəfə artırmaq;
2. dörd dəfə artmaq

← QUADRUPEDAL

adj 1. dördayaqlı; dördtərəfli; a ~ alliance dördtərəfli ittifaq; 2.

QUADRUPLETS →

n pl dördlük; dördüz, dörduşaq (eyni vaxtda doğulan dörd əkiz uşaq)