Слово ABAD в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

1. Ərəbcə əbəd (əbədi) sözünün cəmidir, “həmişəlik” deməkdir.

2. Farsca isə “şən” mənasını verir, abadan sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Şəmsi təqvimlə 8-ci ayın adıdır (23 oktyabrdan 21 noyabra qədərki dövrü əhatə edir). Şəxs adı kimi buradan (ay adından) götürülüb. Digər aylar bunlardır: fərvərdin, ordibehişt, xordad, tir, mordad, şəhrivər, mehr, aban, dey, bəhmən, esfend. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

← ABA

Dialektlərdə çox işlənir, “ana” anlamını əks etdirir. Həvva sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əh

ABAY →

Ərəbcə “əcdad”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Həmin söz digər lüğətlərdə: