Слово ABGƏRDƏN в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Fars sözüdür (əsli abgərdən), “çömçə” deməkdir. Ab “su”, gərdan isə “gəzən”, “dolanan”, “hərəkət edən” deməkdir. Abgərdan hərfi mənada “suda dolanan, hərəkət edən, suyu qarışdıran” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

← ABEY

Qədim yəhudi dilində “meh” (sübh yeli) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABGÜŞT →

Farsca ab (su) və güşt (ət) sözlərindən düzəlib, “ət suyu” (bozbaş) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimol