Слово ADAQLI в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Türkmən dilində ad-a-maq feili “ad eləmək”, “niyyət eləmək” anlamında işlə­dilir. Adaq ismi həmin feildən düzəlib və “ad eləmək” mənasını əks etdirir. Adaqlı sifəti də adaq ismindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

← ADAQ

Törəmə kökü ada(maq) feilidir, addım sözü ilə eyni kökə malikdir. İlk kök ay (getmək) kəlməsidir, y

ADAM →

Bax: adəm. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)