Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Ü» – 403

ÜÇ-DÖRD

say Bir neçə, üç və ya dörd. Üç-dörd günlüyə getmək.
ətraflı

ÜÇDÜYMƏ(Lİ)

sif. 1. Üç düymə ölçüsündə olan. Üçdüymə mıx.
ətraflı

ÜÇƏM

sif. və zərf məh. Bir dəfədə üç (üç bala doğan heyvan – əsasən qoyun haqqında).
ətraflı

ÜÇƏSRLİK

sif. Üç əsr (üç yüz il) tarixi olan, üç əsr davam edən; üçyüzillik.
ətraflı

ÜÇFAİZLİ

sif. 1. Bir şeyin üç faizini təşkil edən.
ətraflı

ÜÇFAZALI

sif. elektr. Üçfazalı dəyişən cərəyanla bağlı olan.
ətraflı

ÜÇGEDİŞLİ

sif. idm. Üç gedişdə həll olunan, üç gedişlə qurtaran. Üçgedişli kombinasiya.

ÜÇGÖZ(LÜ)

sif. Üç gözü (otağı) olan. Üçgözlü mənzil.

ÜÇGUŞƏ(Lİ)

sif. Üç guşəsi, üç bucağı olan; üçkünc(lü).

ÜÇGÜL

sif. Üçbucaqlı, üçguşəli.

ÜÇGÜNLÜK

sif. Üç gün sürən, üç gün davam edən, yaxud üç gün tələb edən.
ətraflı

ÜÇHECALI

sif. Üç hecası olan. Üçhecalı söz.

ÜÇHƏDLİ

sif. Üç həddi olan. Üçhədli rəqəm.

ÜÇHƏFTƏLİK

sif. Üç həftə davam edən, üç həftə çəkən.
ətraflı

ÜÇHİSSƏLİ

sif. Üç hissədən ibarət olan. Üçhissəli əsər.

ÜÇXALLI

bax üçlük 2-ci mənada.

ÜÇXƏTLİ

bax üçmilli.

ÜÇİLLİK

sif. 1. Üç il sürən, üç il müddətli, üç il davam edən.
ətraflı

ÜÇKİLOMETRLİK

sif. 1. Üç kilometr uzunluğunda olan, məsafəsi üç kilometr olan.
ətraflı

ÜÇKÜNC(LÜ)

bax üçguşəli. Ağ qoçların boyunlarından .
ətraflı