Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ŞT» – 29

ŞTAB

[alm.] Hərbi hissələrdə, birləşmələrdə qoşunları idarə edən orqan, habelə həmin orqanın tərkibinə daxil olan şəxslər; qərargah.
ətraflı

ŞTABEL

is. [alm.] Tikinti materiallarının nizamla yığımı.

ŞTAMM

is. [alm.] Morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş müəyyən mikroorqanizm növünün təmiz becərilməsi, yetişdirilməsi.

ŞTAMP

[ital.] 1. İdarənin, müəssisənin və s. adı olan möhür.
ətraflı

ŞTAMPÇI

bax ştamplayıcı.

ŞTAMPLAMA

“Ştamplamaq”dan f.is. Ştamplama sexi.

ŞTAMPLAMAQ

f. 1. Ştamp (2-ci mənada) vasitəsilə hazırlamaq.
ətraflı

ŞTAMPLANMA

“Ştamplanmaq”dan f.is.

ŞTAMPLANMAQ

məch. 1. Ştamp (2-ci mənada) vasitəsilə hazırlanmaq.
ətraflı

ŞTAMPLAYICI

is. Ştamp (b a x ştamp 2-ci mənada) vasitəsilə məmulat hazırlayan fəhlə.

ŞTAMPLI

sif. Ştamp vurulmuş, ştampı olan. ..Partizanların ştamplı .
ətraflı

ŞTANQ

[alm.] 1. Bir çox alətlərdə, mexanizmlərdə detal kimi istifadə edilən metal ox.
ətraflı

ŞTANQİST, ŞTANQÇI

idm. Ştanq qaldırmaqla məşğul olan idmançı.
ətraflı

ŞTÁPEL

[alm. Stapel] Süni və ya sintetik lif və bu lifdən toxunan parça.

ŞTAT₁

[alm. Staat] Bəzi burjua federativ dövlətlərin tərkibində müəyyən dərəcədə özü-özünü idarə edən dövlət ərazi vahidi.
ətraflı

ŞTAT₂

[alm. Staad] Bir idarə və ya müəssisədə çalışan işçilərin sabit heyəti.
ətraflı

ŞTATDANKƏNAR

sif. Ştata daxil olmayan, ştatda nəzərdə tutulmayan, ştat xaricində. Ştatdankənar işçi.

ŞTATİ́V

is. [alm.] 1. Fotoqrafiya, geodeziya və s.
ətraflı

ŞTATLI

sif. Ştatda olan, ştatda nəzərdə tutulan. Ştatlı işçi. Ştatlı vəzifə.

ŞTÉMPEL

[alm.] Üzərində qabarıq şəkil və ya yazı olan möhür, damğa.