Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ƏC» – 31

ƏCAİB

sif. [ər.] 1. Çox qəribə, çox təəccüblü, qeyri-adi, görünməmiş.
ətraflı

ƏCAİBXANA

is. [ər. əcaib və fars. ...xanə] köhn. Muzey.
ətraflı

ƏCAİB-QƏRAİB

[ər.] bax əcaib 1-ci mənada. Sənin kəmalında, fikrin içində; Əcaib-qəraib hallar oynaşır.
ətraflı

ƏCAİBLİK

is. Əcaib şeyin hal və keyfiyyəti.

ƏCDAD

is. [ər. “cədd” söz. cəmi] Atababalar, ulu babalar.
ətraflı

ƏCƏB

sif. [ər.] 1. klas. Təəccüblü, qəribə. Oğlan, əcəb olmaz, olsa aşiq; Aşiqlik işi qıza nə layiq? Füzuli.
ətraflı

ƏCƏBA

əd. [ər.] kit. Sual cümlələrində təəccüb, şübhə, tərəddüd bildirir – görəsən, aya.
ətraflı

ƏCƏBCƏ

dan. bax əcəb 1, 2 və 6-cı mənalarda. ..Bunları mən çox yaxşıca görürəm, çox əcəbcə görürəm, çox qəşəngcə görürəm.
ətraflı

ƏCƏL

is. [ər.] Hər bir canlının, xüsusən insanın qabaqcadan qədərlənmiş ölüm vaxtı.
ətraflı

ƏCƏLƏ

[ər.] 1. is. Tələsmə, bir işi teztələsik görməyə çalışma, səbirsizlik göstərmə.
ətraflı

ƏCƏLƏLİ

sif. Tələsik, təcili, təxirəsalınmaz. [Xortdan:] Yox, bir belə müddət gözləməyi mən bacarmayacağam. İşim əcələlidir. Ə.Haqverdiyev.

ƏCƏLMAYALLAQ

bax əcəlmüəlləq.

ƏCƏLMÜƏLLƏQ

is. [ər.] dan. Gözlənilməyən, təbii olmayan ölüm.

ƏCƏLSİZ

zərf Əcəli çatmadan, vaxtsız, vaxtı çatmadan.
ətraflı

ƏCƏM

is. [ər.] 1. köhn. Keçmişdə ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə, xüsusən, iranlılara, İran əhalisindən olan adamlara verilən ad.
ətraflı

ƏCƏMİ

sif. [ər.] köhn. 1. Qeyri-ərəb qövm və tayfalardan birinə mənsub olan, ərəb olmayan.
ətraflı

ƏCƏR

is. Təzəlik, işlənməmiş olma. Vurtut ikicə ilin gəlini olan, gəlinlik paltarının əcəri solmayan Keysubəyimin nisgili ürəyində, arzusu gözündə qalmışdı. Ə.Vəliyev.

ƏCƏRİ

sif. Təzə, qədtəzə, heç geyilməmiş, işlənməmiş.
ətraflı

ƏCƏRLİ

b a x əcəri. Əcərli paltar. Əcərli xalça.
ətraflı

ƏCİB(Ə)

[ər.] bax əcaib.