Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ƏD» – 82

ƏDA₁

is. [ər.] 1. Tərz, tövr, üslub. Bu nə ədadır? – [Hacı Əhməd:] [Almaza] Sən ki bu yol ilə, bu əda ilə bizə yaxın gəldin, biz kəndlilərin bütün malımız, canımız, hər bir şeyimiz sənə qurbandır.
ətraflı

ƏDA₂

[ər.]: əda etmək – 1) vermək, ödəmək, ödəyib qurtarmaq.
ətraflı

ƏDABAZ

is. [ər. əda və fars. ...baz] Ədabazlıq edən, ədabazlıq etməyi sevən adam.
ətraflı

ƏDABAZCASINA

sif. və zərf Ədabaz kimi, ədabaza xas olan bir tərzdə.
ətraflı

ƏDABAZLIQ

is. Ədalı hərəkətlər, sadəlikdən, təbiilikdən məhrum hərəkətlər; özünü qeyri-təbii, qeyri-sadə aparma.
ətraflı

ƏDALƏT

is. [ər.] 1. Haqq və düzgünlük prinsiplərinə riayət.
ətraflı

ƏDALƏTXANA

is. [ər. ədalət və fars. ...xanə] köhn. Ədalətlə işə baxan məhkəmə, divanxana.

ƏDALƏTLİ

sif. Ədalətlə, vicdanla hərəkət edən, həqiqətə, insafa, vicdana uyğun olaraq hərəkət edən.
ətraflı

ƏDALƏTLİLİK

is. Ədalətli olma, işə qərəzsiz, vicdanla, ədalətlə yanaşma; ədalət.
ətraflı

ƏDALƏTPƏRVƏR

sif. [ər. ədalət və fars. ...pərvər] Ədalət sevən, ədalətə riayət edən, ədalətli. Ədalətpərvər adam.

ƏDALƏTPƏRVƏRLİK

is. Ədalətpərvər adamın keyfiyyəti. Ədalətpərvərlik göstərmək. Ədalətpərvərlik yaxşı sifətdir.

ƏDALƏTSİZ

sif. Ədalətə, haqq və insafa riayət etməyən, ədalət hissini itirmiş, insafsız.
ətraflı

ƏDALƏTSİZLİK

is. Ədalətə, haqq və insafa müğayir hərəkət.
ətraflı

ƏDALI

sif. 1. Ədası olan, ədabaz. Ədalı adam. // Əda ilə dolu, sadəlikdən, adilikdən məhrum.
ətraflı

ƏDALILIQ

is. Ədalı olma.

ƏDASIZ

sif. 1. Heç bir ədası olmayan, özünü sadə aparan.
ətraflı

ƏDASIZLIQ

is. Ədasız adamın xassəsi; sadəlik.

ƏDAT

is. [ər.] 1. qram. Müstəqil mənası olmayan, lakin cümlədə müxtəlif məna çalarları əmələ gətirən söz, hissəcik. 2. köhn. Alət, avadanlıq, ləvazimat.

ƏDAVƏT

is. [ər.] Ürəkdə saxlanılan düşmənçilik hissi, kin, küdurət, qərəz, birinə qarşı qəzəb hissi.
ətraflı

ƏDAVƏTLİ

sif. Ədavəti olan, ürəyində ədavət bəsləyən, kin bəsləyən, düşmənçilik edən, düşməncəsinə münasibət bəsləyən; düşmən.
ətraflı