Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ƏH» – 85

ƏH

bax eh.

ƏHALİ

is. [ər. “əhl” söz. cəmi] 1. Bir yerdə yaşamaqda olan adamlar; camaat.
ətraflı

ƏHALİSİZ

sif. Əhalisi olmayan, əhali yaşamayan.

ƏHALİSİZLİK

is. Əhalisi olmama, əhali yaşamama.

ƏHATƏ

is. [ər.] Ətrafını tutma, dövrələmə, dörd tərəfini tutma.
ətraflı

ƏHATƏEDİCİ

sif. Dövrələyici, hər tərəfi qavrayan. Katib əhatəedici nəzəri ilə ətrafa nəzər saldı. Mir Cəlal.

ƏHATƏLƏMƏ

“Əhatələmək”dən f.is.

ƏHATƏLƏMƏK

f. Əhatə etmək, əhatəyə almaq, dövrələmək, dövrəyə almaq, dörd tərəfini tutmaq.

ƏHATƏLƏNMƏ

“Əhatələnmək”dən f.is.

ƏHATƏLƏNMƏK

məch. Əhatə olunmaq, əhatə edilmək, əhatəyə alınmaq, dövrəyə alınmaq, dörd tərəfi tutulmaq.
ətraflı

ƏHATƏLİ

sif. Geniş, hərtərəfli, əhatə dairəsi geniş olan.
ətraflı

ƏHATƏLİLİK

is. Genişlik, hərtərəflilik.

ƏHD

is. [ər.] 1. Öhdəsinə alma, söz vermə, üzərinə götürmə; and.
ətraflı

ƏHDİ-CƏDİD

is. [ər.] din. İncilin və Bibliyanın xristianlığa aid olan digər kitablarının adı.

ƏHDİ-ƏTİQ

is. [ər.] din. Tövrat və təfərrüatı (Bibliyanın xristianlıqdan qabaqkı ən qədim hissənin adı).
ətraflı

ƏHDLƏŞMƏ

“Əhdləşmək”dən f.is.

ƏHDLƏŞMƏK

qarş. Bir-birinə söz vermək, sözləşmək, əhd-peyman etmək, birbiri haqqında təəhhüd altına girmək.

ƏHDNAMƏ

is. [ər. əhd və fars. ...namə] Müahidənamə, razılaşma kağızı, müqavilənamə, bağlaşma.
ətraflı

ƏHD-PEYMAN

is. [ər. əhd və fars. peyman] Bir-birinə təntənəli surətdə söz vermə, əhdləşmə.
ətraflı

ƏHEY

bax ey. [Qazan xan:] Əhey, quldurbaşı, təpə dalında nə durursan, ərsən irəli gəl!.. M.Rzaquluzadə.