Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ƏQ» – 34

ƏQALİM

is. [ər. “iqlim” söz. cəmi] köhn. Ölkələr, iqlimlər, vilayətlər.
ətraflı

ƏQAYİD

is. [ər. “əqidə” söz. cəmi] klas. Əqidələr, inamlar.
ətraflı

ƏQD

[ər.] rəs. köhn.: əqd etmək – bağlamaq. İki dövlət müqavilə əqd etmişdi.
ətraflı

ƏQDƏM

zərf. [ər.] Qabaq, əvvəl, irəli. [Şair Hacı Nuru:] .
ətraflı

ƏQDƏS

sif. [ər.] klas. Ən müqəddəs, çox müqəddəs.
ətraflı

ƏQDXAN

is. [ər. əqd və fars. ...xan] köhn. Dini qaydalar üzrə kəbin kəsmək ixtiyarı olan, kəbin kəsən adam.

ƏQDXANLIQ

is. köhn. Kəbinkəsmə, nikahoxuma.

ƏQDNAMƏ

is. [ər. əqd. və fars. ...namə] rəs. köhn. Əqd kağızı, kəbin şəhadətnaməsi.

ƏQƏLİYYƏT

is. [ər.] Sayca azlıq təşkil edənlər; azlıq.
ətraflı

ƏQƏLL

zərf [ər.] Daha az, ən az; ən kiçik.

ƏQƏLLƏN

zərf [ər.] Ən azı, heç olmazsa. [Əvvəlinci cavan:] Zarafat deyil, şəhərdən buraya gərək əqəllən üç verst olsun. Ə.Haqverdiyev.

ƏQİDƏ

is. [ər.] 1. İnsanın mühit, həyat və ümumiyyətlə, varlıq haqqındakı düşüncə və inamı; etiqad, inam, məslək.
ətraflı

ƏQİDƏLİ

sif. Müəyyən əqidəsi, məsləki olan, bir şeyə möhkəm inanan; əqidəsində, məsləkində, etiqadında möhkəm olan.
ətraflı

ƏQİDƏSİZ

sif. Heç bir əqidəsi, məsləki olmayan. [Kürd Əhməd] .
ətraflı

ƏQİQ

is. [ər.] Müxtəlif rənglərə çalan laylardan ibarət olan, qiymətli daş kimi müxtəlif bəzək şeyləri hazırlanmasında və s.
ətraflı

ƏQİLLİ

bax ağıllı.

ƏQİLLİ-BAŞLI

bax ağıllı-başlı.

ƏQİLSİZ

bax ağılsız. Dedim: – Zülfün mat elədi sünbüli; Dedi: – Sən nə bildin, əqilsiz, dəli? Aşıq Zabit.

ƏQL

[ər.] bax ağıl1. Əql meydanını zindani-bəla bilməz hənuz; Kim ki bir müddət cünun mülkünü seyran etmədi.
ətraflı

ƏQLƏN

zərf. [ər.] Ağılca, ağıla görə.