Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ƏS» – 144

ƏSA

is. [ər.] Əl ağacı. Çiyninə aldı bir lətif əba; Əlinə aldı bir zərif əsa.
ətraflı

ƏSALI

sif. Əlində əsa olan. Anamdır, – deyə Qeybalı alacalanmış gözləri ilə boz adamları süzüb dəmir əsalı adama cavab verdi. S.Rəhimov.

ƏSARƏT

is. [ər.] 1. Əsirlik, köləlik, qulluq; kölə, qul vəziyyəti.
ətraflı

ƏSAS

is. [ər.] 1. Bünövrə, özül, bina, təməl. Evin əsası çox möhkəmdir.
ətraflı

ƏSASƏN

[ər.] 1. zərf Əsli, kökü etibarilə, əsas etibarilə, ümumi cəhətdən.
ətraflı

ƏSASİ

sif. [ər.] köhn. bax əsas 2-ci mənada. Əsasi cəhətlər.
ətraflı

ƏSASLANDIRILMA

“Əsaslandırılmaq”- dan f.is.

ƏSASLANDIRILMAQ

məch. 1. Təməli atılmaq, möhkəm təməl üzərində qurulmaq.
ətraflı

ƏSASLANDIRMA

“Əsaslandırmaq”dan f.is.

ƏSASLANDIRMAQ

f. 1. Təməlini atmaq, bünövrəsini (özülünü) qoymaq, möhkəm təməl üzərində qurmaq.
ətraflı

ƏSASLANMA

“Əsaslanmaq”dan f.is.

ƏSASLANMAQ

f. 1. Bir təmələ söykənmək, bir əsasa istinad etmək.
ətraflı

ƏSASLI

sif. 1. Əsası, bünövrəsi, təməli, özülü olan; köklü, möhkəm.
ətraflı

ƏSASLICA

zərf Əsaslı surətdə.

ƏSASLILIQ

is. 1. Əsaslı şeyin halı. 2. Ciddilik, tutarlılıq, inandırıcılıq.
ətraflı

ƏSASNAMƏ

is. [ər. əsas və fars. ...namə] Qanun, qayda, nizamnamə. Seçkilər haqqında əsasnamə.

ƏSASSIZ

sif. 1. Bünövrəsiz, təməlsiz. 2. Heç bir sübuta, dəlilə, həqiqətə istinad etməyən, əsilsiz; inandırıcı olmayan, yalan, tutarsız.
ətraflı

ƏSASSIZLIQ

is. 1. Bünövrəsizlik, təməlsizlik. 2. Heç bir sübuta, dəlilə, gerçəkliyə istinad etməmə; əsilsizlik, həqiqətdən məhrumluq, tutarsızlıq.
ətraflı

ƏSATİR

is. [ər. əsli yun.] Allahlar, əfsanəvi qəhrəmanlar və Yer üzündə insanların əmələ gəlməsi haqqında qədim xalq nağıl və əfsanələri; mifologiya.
ətraflı

ƏSATİRİ

sif. [ər.] Əsatirə aid olan, əsatir qəbilindən olan; əfsanəvi, mifoloji.