Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ƏZ» – 124

ƏZA₁

is. [ər.] Yas, matəm. [Alim:] Onlar [tərəkəmələr] bir növ avam .
ətraflı

ƏZA₂

is. [ər.] klas. Əziyyət, zəhmət, məşəqqət, cəfa.
ətraflı

ƏZA₃

is. [ər. “üzv” söz. cəmi] 1. Bədən üzvləri (Azərbaycan dilində bəzən “üzv” mənasında işlənir).
ətraflı

ƏZAB

is. [ər.] 1. Əziyyət, üzüntü, işgəncə. Toy-bayramdır bu dünyanın əzabı; Ağlı olan ona gətirər tabı.
ətraflı

ƏZAB-ƏZİYYƏT

bax əzab 1-ci mənada. [Cümşüd] qocanın min əzab-əziyyətlə dolu həyat yoluna nəzər salır, bu həyatın mənasını aramaq istəyirdi. S.Rəhimov.

ƏZAB-ƏZİYYƏTLİ

bax əzablı. Əzabəziyyətli iş. Əzab-əziyyətli yol.

ƏZAB-İŞGƏNCƏ

bax əzab 1-ci mənada. Əzab-işgəncə çəkmək.
ətraflı

ƏZABLI

sif. Çox əziyyətli, sıxıntılı, çətin; əzab və əziyyətlə dolu.
ətraflı

ƏZABLI-İŞGƏNCƏLİ

bax əzablı. Əzablı- işgəncəli yol. Əzablı-işgəncəli iş.

ƏZABLILIQ

is. Əzablı şeyin hal və keyfiyyəti; əziyyətlilik.

ƏZABSIZ

sif. Heç bir əzabı, əziyyəti olmayan, əziyyətsiz, asanlıqla əldə edilən, asanlıqla yerinə yetirilən, yüngül, asan. Əzabsız iş. Əzabsız yol.

ƏZABVERİCİ

sif. Cismani, yaxud ruhi əzab verən, incidən, çox əziyyətli.
ətraflı

ƏZA-CƏFA

is. [ər.] Əzab və əziyyət. [Şah:] Keşiş, gözümün ağı-qarası bir nəfər oğlum var.
ətraflı

ƏZADAR

is. [ər. əza və fars. ...dar] klas. Əza saxlayan, əzalı; yas saxlayan, yaslı.

ƏZADARLIQ

is. Əza saxlama, yas saxlama; yaslılıq.

ƏZAN

[ər.] bax azan.

ƏZAZİL

[ər.] 1. is. Şeytan. Onu əzazil də aldada bilməz.
ətraflı

ƏZAZİLCƏSİNƏ

zərf Zalımcasına, insafsızcasına, amansızcasına, qəddarcasına.
ətraflı

ƏZAZİLLİK

is. Zalımlıq, insafsızlıq, amansızlıq, qəddarlıq.
ətraflı

ƏZBƏR

1. is. Bir mətni və ya sözü eyni ilə təkrar edilə biləcək şəkildə yadda, hafizədə saxlama.
ətraflı