Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «XR» – 30
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
XA XE XI XL XO XR XU
 

XRİSTİAN

[yun.] 1. Xristian dininə mənsub adam, xaçpərəst.
ətraflı

XRİSTİANLAŞDIRILMA

“Xristianlaşdırılmaq” dan f.is.

XRİSTİANLAŞDIRILMAQ

məch. Xristian dini qəbul etdirilmək.

XRİSTİANLAŞDIRILMIŞ

f.sif. Xristian dini qəbul etdirilmiş, xaçpərəst edilmiş.

XRİSTİANLAŞDIRMA

“Xristianlaşdırmaq” dan f.is.

XRİSTİANLAŞDIRMAQ

f. Hər hansı bir yerdə xristianlığı yaymaq, xristian olmayan xalqları xristian etmək, xaçpərəstliyi qəbul etdirmək.

XRİSTİANLAŞMA

“Xristianlaşmaq”dan f.is.

XRİSTİANLAŞMAQ

f. Xristian dinini, adət və ənənələrini, mədəniyyətini qəbul etmək, dönüb xristian (xaçpərəst) olmaq.

XRİSTİANLAŞMIŞ

f.sif. Xristian dininin tələblərinə və ənənələrinə uyğunlaşmış, dönüb xristian (xaçpərəst) olmuş.

XRİSTİANLIQ

is. 1. Eramızın birinci əsrində meydana gəlmiş din (bu din yerə enmiş və insanların nicatı üçün bütün əzab və əziyyətləri üzərinə götürmüş insan – İsaya inam əsasında qurulmuşdur); xaçpərəstlik.
ətraflı

XRİZANTÉM

[yun.] Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən müxtəlif rəngdə çiçəkləri olan bəzək bitkisi; payızgülü.
ətraflı

XROM

[yun. chroma – rəng] 1. Kimyəvi element; açıq-boz rəngli bərk metal (metal məmulatın üstünü örtmək üçün bərk ərinti).
ətraflı

XROMATİK

sif. 1. Xromatizm (1-ci mənada) hadisəsinə əsaslanan.
ətraflı

XROMATİ́ZM

[yun. chroma (chromatos) – rəng] 1. fiz. Ağ şüanın müxtəlif rəngli şüalara ayrılma xassəsi.
ətraflı

XROMLAMA

“Xromlamaq”dan f.is.

XROMLAMAQ

f. 1. Möhkəmlik, davamlılıq və ya yaraşıq vermək üçün metal əşyanın üzərinə xrom çəkmək.
ətraflı

XROMLU

sif. kim. tex. Xrom (1-ci mənada) qarışığı olan, tərkibində xrom olan. Xromlu boyalar. Xromlu polad.

XROMOSÓM(LAR)

[yun. chroma – rəng və soma – cisim] biol.
ətraflı

XROMOSFER

[yun. chroma – rəng və spaira – kürə, şar] astr.
ətraflı

XRONİ́K

sif. [yunancadan] Uzunsürən, çox davam edən; daimi.
ətraflı