Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Ə₁

azərbaycan əlifbasının yeddinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.
← EZOP

ezop dili [qədim yunan təmsilçisi Ezopun (Aisopos) adından] dilç.

Ə₂ →

nida. Müraciət, çağırış bildirir. [Nəbi] pristav Mehdi bəyi görcək deyir: – Ə, bu fağırı niyə qəhr edirsən? “Qaçaq Nəbi”.

Həmin söz digər lüğətlərdə: