Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FABRİKÇİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax fabrikant.
[Mirağa:] Mülkədar, fabrikçi və tacir zəhmət çəkmir. Mir Cəlal.

← FABRİKÁNT

[lat.] Fabrik sahibi olan fabrikçi

FÁBULA →

[lat. fabula – təmsil, nağıl] 1. ədəb. Bədii əsərin qısa məzmunu, hadisələrin ardıcıl ifadəsi. Romanın fabulası çox mürəkkəbdir