Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAKTİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [lat.] Gerçək, həqiqi, faktlara əsaslanan. Faktik vəziyyət. ◊ Faktik nikah hüq. – qanunun müəyyən etdiyi qaydada qeyd olunmamış nikah.
← FAKT

[lat. factum – edilmiş, baş vermiş] 1. Həqiqətən olmuş hadisə, əhvalat, qəziyyə.

FAKTOQRÁFİYA →

[lat. factum və yun. grapho – yazıram] kit.